OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Regionálny projekt "AKO NA TO!"

vznikol ako reakcia na chýbajúce pravidelné preventívne aktivity v okrese.

Tvorí ho 8 preventívnych programov, ktorých obsahové zameranie a rozdelenie z hľadiska veku tínedžerov nájdete v súboroch nižšie.

Realizácia preventívneho projektu v roku 2006/2007:

 net_preventivne_programy_2006-2007.doc (618 KB)

 

 Obsahy_PP_v_ZS.doc (80 KB)

  

 Obsahy_PP_v_SS.doc (95 KB)PEER DOBROVOĽNÍCI A ICH PRÍPRAVA

Peer dobrovoľníci sa pripravujú počas semestra (SŠ) alebo školského roka (ZŠ) prostredníctvom nasledujúcich postupov:
 
1.      Systematická odborná príprava - pravidelné stretávania sa na veľkom / malom „peerku“: 1,5 h / týždenne – najmä pre formovanie kognitívnej zložky osobnosti peer dobrovoľníka, pre získanie základnej poznatkovej bázy z hľadiska participácie v niektorom z tematicky zameranom preventívnom programe – napr. pre 3. roč. SŠ (závislosti) – hravou formou si osvojiť poznatky o pojmoch závislosť, spúšťače, štádiá závislosti, poznať účinky niektorých látkových drog, nelátkové závislosti, spôsoby, stupne prevencie a pod..
2.      Internetové chaty a emaily - využitie formy e-learning-u, rozvíjať u peer dobrovoľníkov IKT zručnosti, kritické myslenie, využiť možnosti, ktoré internet ponúka – video, chat, diskusie.
3.     Pobytové sústredenie – zaradené ako úvodné, priebežné, najčastejšie ako záverečné edukčno-zážitkové troj- a viacdňové pobyty, najmä pre rozvoj emocionálnej a konatívnej zložky osobnosti peer dobrovoľníka, pre prežitie si modelovej situácie (zvládnutie metodiky pre participáciu v peer programe) prostredníctvom imaginatívneho sveta korešpondujúceho s ich predchádzajúcou prípravou v bodoch 1,2.
4.     Supervízne stretnutia počas a po participácii v peer programoch (pracovne nazývané – „peerka po PP“ – určené na efektívne prežitie negatívnych pocitov z participácie v PP a pre uvedomenie si prínosu pre ich osobnosť, sebaprijatie, metodický prínos.
 
V nasledujúcej časti by sme sa bližšie venovali práve bodu 3, ktorý po našich skúsenostiach lektorov vnímame ako najviac formujúci a prínosný pre peer dobrovoľníkov, vychádzame pri tom i z výpovedí dobrovoľníkov na supervíznych stretnutiach:
 
Edukačno-zážitkové pobytové sústredenia
 
Dôvody pre zaradenie  pobytových sústredení do obsahu prípravy peer dobrovoľníkov:
-         dovŕšiť prípravu dobrovoľníkov pre participáciu v PP (osvojiť si zručnosti pre metodické a organizačné zvládnutie priebehu PP na školách),
-         predovšetkým „stmeliť“ kolektívy peer dobrovoľníkov stretávajúcich sa vo viacerých typoch zariadení a navzájom sa tak obohacovať,
-         hlavným zamýšľaným cieľom však bolo prežiť a zažiť imaginatívny svet korešpondujúci s tým, čo peer dobrovoľníci chcú ďalej predávať ostatným rovesníkom.
 
Financovanie pobytových sústredení
Finančné prostriedky pre pokrytie sústredení boli z veľkej časti hradené z grantu Protidodrogového fondu – ubytovanie, strava.
Časť finančných prostriedkov sme získali od podnikateľov v regióne a obci – športové potreby, sladké odmeny, prenajatie priestorov CVČ a pod..
Dobrovoľníci sa podieľali na financovaní len z malej časti – cestovné. Bolo to i naším zámerom, pobytové sústredenie tak vnímali ako odmenu – výlet, ktorý nemusí byť hradený zo strany rodičov.
 
Dĺžka trvania pobytových sústredení
Čas venovaný „pobytovkám“ – ako ich nazývajú peer dobrovoľníci, závisel od viacerých faktorov – veku dobrovoľníkov, témy, obtiažnosti pre zvládnutie vedenia PP, záujmu dobrovoľníkov. Väčšina z nich sa realizovala v čase jesenných, jarných prázdnin, alebo tzv. „predĺžených víkendov“ – štátnych sviatkov, teda v ich voľnom čase. Hlavným aspektom pre ich absolvovanie boli najmä dobrovoľnosť, dobročinnosť, ochota, záujem, zvedavosť. Počas jedného školského roku sme s jednou skupinou organizovali zväčša 2 pobytové sústredenia.
 
Výber účastníkov
Ako sme už vyššie spomenuli, počet účastníkov sme museli vopred predikovať a stanoviť v projekte pre získanie grantu. Tento počet sme určovali podľa aktuálneho stavu účastníkov na pravidelných stretnutiach „peerkách“ a na základe poznatkov o efektívnej práci so skupinou pre zachovanie správnej skupinovej dynamiky. Ich počet bol zväčša približne 24 dobrovoľníkov / 3 lektori. Ak bol reálny stav dobrovoľníkov v čase prípravy vyšší, prednosť mal ten dobrovoľník, ktorý navštevoval stretnutia častejšie a dlhšie, čo bol prijateľný argument pre členov „peerka“. Zároveň niektorí len začínajúci členovia (skupina pôsobí ako otvorená počas roka) mali pocit, že na záverečné sústredenie nie sú ešte dostatočne pripravení a prenechali priestor iným. Pri výbere členov na stretnutia a pobytové sústredenia sme neuplatňovali žiadne testy ani iné techniky pre zisťovanie predpokladov, či pripravenosti peer dobrovoľníkov, nakoľko to bolo v rozpore s princípmi dobrovoľníctva a poslaním peer dobrovoľníkov.
 
Príprava pobytových sústredení
Príprava niekoľkodňového zážitkového sústredenia vyžadovala prípravu najmä po stránkach:
-         vyššia kooperácia lektorov skupín (skupiny sa spájali),
-         vhodný výber témy pobytového sústredenia,
-        vypracovanie metodických sprievodcov („kuchárska kniha“ pre peer dobrovoľníka – s obsahom PP a metodickým postupom jednotlivých preventívnych aktivít so sprievodným metodickým textom),
-      organizačné otázky (súhlas rodiča, objednanie ubytovania, stravy v rekreačnom zariadení, spôsob uchovávania dát – kamera, fotografie, nákup potrebných pomôcok...),
-        príprava skupiny (vhodné inštrukcie, výber členov, zadanie potrebných úloh – priniesť si niečo na sústredenie, zistiť údaje „o niečom“ k téme...).
 
Tematické zameranie pobytových sústredení:
Peer dobrovoľníkom nikdy vopred nebola známa téma – názov programu sústredenia, aby sme dodržali zásady imaginatívnej hry a využili prvok prekvapenia.
Vyberáme niektoré z nich (tabuľka 2):
 
Tabuľka 2: Tematicky orientované pobytové sústredenia
 

Školský rok
Príprava pre PP
Peer dobrovoľníci
Názov / zameranie pobyt. sústredenia
December 2004
7. roč. ZŠ (závislosti) – priebežné sústr.
9. roč. ZŠ
Maják pomoci
Jún 2005
8. roč. ZŠ (enviro)
- záverečné. sústr.
1. – 3. r SPŠ a gymnázia
Pralesáci
September 2005
1. roč. SŠ (násilie) – úvodné sústr.
1. – 2. r SŠ
Väzenie
December 2005
2. roč. SŠ – priebežné (neparticipovali v PP)
Loveland
- neohippies
Apríl 2006
3. roč. SŠ (závislosti)
2. – 4. r. SŠ
Liečebňa, resoc., svojpomoc
November 2006
4. roč. SŠ (profesijná orientácia)
3. – 4. r SŠ
Vysokoškoláci
November 2006
8. roč. ZŠ (enviro)
8. r ZŠ
Nezvestní

 Fotodokumentácia a bulletiny z pobytových akcií:
   

 
   

 
Vysokoškoláci: bližšie v oddelení veľké peerko
Nezvestní: bližšie v oddelení malé peerko
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok